ECDL Core

Cel kursu:

Celem szkolenia jest uzyskanie przez uczestnika wiedzy i zdobycie umiejętności w zakresie obsługi komputera oraz posługiwania się w codziennej pracy aplikacjami biurowymi. Nabyte umiejętności zostają poświadczone zdanym egzaminem Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych ECDL (European Computer Driving Licence).

Adresaci kursów:

Szkolenie adresowane jest do osób, które chcą zdobyć wiedzę potrzebną do efektywnej pracy z komputerem.

Program:

1) Podstawy technik informacyjnych i komunikacyjnych

 • pojęcia hardware, czynników, które mogą wpłynąć na wydajność komputera
  oraz pojęcia urządzeń peryferyjnych,
 • pojęcia software, w tym również dotyczącą powszechnych aplikacji oraz oprogramowania systemów operacyjnych,
 • sieci komputerowye oraz różnye sposoby łączenia się z Internetem.
 • pojęcia Technik Informacyjnych i Komunikacyjnych (ICT), łącznie z przykładami i ich praktycznym zastosowaniem w codziennym życiu,
 • zagadnienia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy przy użyciu komputerów,
 • zagadnienia związane z ochroną bezpieczeństwa użytkowania komputera,
 • zagadnienia prawne związane z użytkowaniem komputera.

2) Użytkowanie komputerów i zarządzanie plikami

 • korzystanie z głównych elementów systemu operacyjnego, w tym umiejętności ustalenia najważniejszych parametrów konfiguracyjnych oraz skorzystania z funkcji pomocy,
 • sprawne używanie funkcji pulpitu oraz skuteczne poruszanie się w środowisku graficznym,
 • podstawowye koncepcje zarządzania plikami, w tym organizacji plików i folderów w sposób, który czyni je łatwiejszymi do zidentyfikowania i odnalezienia,
 • używanie oprogramowania użytkowego mającego na celu kompresję i dekompresję plików oraz używanie oprogramowania antywirusowego,
 • używanie prostego edytora tekstu oraz drukowanie korzystając z funkcji systemu operacyjnego.

3) Przetwarzanie tekstów (MS Word 2007/10)

 • praca z dokumentami i zapisywanie ich w postaci różnych formatów plików,
 • wybór odpowiednich opcji, takich jak funkcja Pomoc w celu zwiększenia
  szybkości i efektywności pracy,
 • tworzenie i edycja niewielkich dokumentów, gotowych do rozpowszechniania,
 • zastosowanie różnych formatów w celu udoskonalenia dokumentów przed ich rozpowszechnieniem, jak również stosowanie dobrych praktyk odnoszących się do wyboru odpowiednich opcji formatowania,
 • wstawianie do dokumentów tabel, obrazów i rysunków,
 • przygotowywaniaedokumentów przed dokonaniem wysyłki seryjnej,
 • stosowanie opcji ustawień strony oraz dokonywanie sprawdzenia i poprawy
  napisanego tekstu przed ostatecznym wydrukowaniem.

4) Arkusze kalkulacyjne (MS Excel 2007/10)

 • praca z arkuszami kalkulacyjnymi i zapisywania ich w różnych formatach plików,
 • używanie dostępnych opcji, takich jak funkcja Pomoc w celu udoskonalania
  jakości i efektywności pracy,
 • wprowadzanie danych do komórek oraz posługiwanie się dobrymi praktykami przy tworzeniu list. Zaznaczanie, sortowanie oraz kopiowanie, przesuwanie i usuwanie danych,
 • edycja wierszy i kolumn w arkuszu. Kopiowanie, przesuwanie, usuwanie i odpowiednia zmiana nazwy arkuszy,
 • tworzenie matematycznych i logicznych reguł przy użyciu standardowych
  funkcji dotyczących arkuszy kalkulacyjnych. Posługiwanie się dobrymi praktykami w tworzeniu reguł oraz rozpoznawania błędnych wartości w regułach,
 • formatowanie liczb i zawartości tekstowych w skoroszycie (składającym się z
  kilku arkuszy ),
 • wybór, tworzenie i formatowanie wykresów w celu prawidłowego przekazania
  informacji,
 • prawidłowe ustawienia strony ze skoroszytem oraz sprawdzenie i poprawa
  zawartości przed ostatecznym wydrukowaniem.

5) Użytkowanie baz danych (MS Access 2007/10)

 • rozumienie istoty baz danych oraz sposobu ich organizacji i używania,
 • tworzenie prostych baz danych i poglądu ich zawartości w różnych trybach,
 • tworzenie tabel, określania i modyfikowania pól i ich właściwości, wprowadzanie i edycji danych w tabeli,
 • sortowanie i filtrowanie tabeli lub formularza, tworzenie, modyfikacja i uruchamianie kwerendy w celu wybierania określonych informacji z bazy danych,
 • rozumienie czym jest formularz i tworzenie formularza w celu wprowadzania,
  modyfikowania i usuwania rekordów i danych w rekordach,
 • tworzenie typowych raportów i przygotowywanie wydruków gotowych do rozpowszechnienia.

6) Grafika menedżerska i prezentacyjna (MS PowerPoint 2007/10)

 • używanie aplikacji oraz zapisywanie prezentacji w różnych formatach plików,
 • korzystanie z istniejących funkcji, np. funkcji Pomoc w celu zwiększenia wydajności pracy,
 • rozróżnianie sposobów wyświetlania prezentacji wraz z umiejętnością zastosowania, podczas ich użycia, różnych sposobów układu i wyglądu slajdów,
 • wprowadzanie, edycja i formatowanie tekstu w prezentacjach oraz stosowanie dobrych praktyk w nadawaniu tytułów slajdom,
 • wybieranie rodzaju, tworzenie i formatowanie wykresów w celu przekazania w
  odpowiedni sposób specyficznych informacji,
 • wstawianie i edycja obrazów i rysunków,
 • stosowanie animacji i różnych efektów przejść oraz sprawdzenie i poprawienea zawartości prezentacji przed jej końcowym wydrukiem i rozpowszechnieniem.

7) Przeglądanie stron internetowych i komunikacja

 • czym jest Internet oraz podstawowe pojęcia z nim związane.
 • wykonywanie typowych zadania związanych z przeszukiwaniem sieci łącznie ze zmianą ustawień przeglądarki,
 • poszukiwanie informacji w sieci oraz wykazywanie się umiejętnością wypełniania i wysyłania formularzy dokumentów umieszczonych w sieci,
 • zapisywanie strony internetowej oraz ściąganie plików z Internetu, jak również kopiowanie zawartości stron do dokumentu.
 • czym jest e-mail oraz wady i zalety użycia tego sposobu komunikacji, jak również inne metody komunikacji,
 • zasady dobrego wychowania (etykiety) i wymogi dotyczące bezpieczeństwa podczas korzystania z poczty elektronicznej,
 • tworzenie, sprawdzanie poprawności językowej i wysyłanie e-maili. Odpowiadanie na e-maile, przesyłanie dalej, załączanie plików i drukowanie e-maili,
 • sposoby zwiększenia wydajności pracy podczas pracy z oprogramowaniem
  poczty elektronicznej. Organizowanie i zarządzanie przesyłkami e-mail.