Cele szkolenia:

Przekazanie wiedzy i wypracowanie kompetencji przywódczych, ze szczególnym uwzględnieniem kompetencji komunikacyjnych i społecznych, w tym umiejętności delegowania zadań i uprawnień oraz umiejętności efektywnego motywowania pracowników, zarządzanie sytuacjami stresowymi.

Adresaci szkolenia:

Kurs jest przeznaczony dla kadry zarządzającej różnych szczebli, także może być dostosowany do potrzeb pracowników świeżo awansowanych na stanowiska kierownicze bądź do tych stanowisk przygotowywanych. Realizuje przekazanie wiedzy o efektywnym zarządzaniu podległym personelem w sposób umożliwiający najlepsze wykorzystanie potencjału osobowego i organizacyjnego w czasie wykonywania zadań.

Korzyści dla uczestnika:

Przyswojenie oraz ugruntowanie wiedzy i umiejętnościstosowania zasad nowoczesnego przywództwa i wykorzystania ich w codziennej pracy menedżera, podniesienie skuteczności zarządzania i przez to efektywności wykonywania powierzonych zadań.

Korzyści dla firmy:

Zwiększenie efektywności działań firmy dzięki rozwojowi potencjału kompetencyjnego kadry zarządzającej oraz wykorzystaniu nabytych umiejętności zarządzania podległymi pracownikami w celu uzyskania optymalnego wykorzystania czasu pracy i potencjału ludzkiego do realizacji powierzonych zadań.

Wartością dodaną szkolenia może być wypracowanie w organizacji standardu zachowań menedżerów, opartego na katalogu pozytywnie postrzeganych w organizacji zachowań.

Poruszane zagadnienia w czasie kursu/szkolenia:

  • Rola lidera w organizacji
  • Cechy lidera
  • Prawa i zasady przywództwa
  • Style przywództwa
  • Rola planowania
  • Sztuka motywowania
  • Wspieranie pracy zespołowej
  • Zarządzanie konfliktem

Metody szkolenia:

Szkolenie ma formę dyskusji moderowanej, uzupełnionej dużą ilością zajęć praktycznych, wykorzystuje metodologię ćwiczeń, gier sytuacyjnych oraz zadań indywidualnych i zespołowych. Zadania realizowane są indywidualnie, w parach oraz większych zespołach. Zadania ukierunkowane są na przedstawienie prawidłowości i zasad rządzących relacjami przełożony – podwładny.

Pobudzają rozwój odpowiednich kompetencji, jak planowanie i realizacja zadań, komunikacja, współpraca zespołowa, umiejętności motywowania i delegowania uprawnień. W szkoleniu wykorzystuje się szczególnie gry indywidualne typu koszyk zadaniowy, nastawione na doskonalenie umiejętności planowania i priorytetyzacji zadań, także gry rozgrywane w większych zespołach, opracowane w celu planowania wieloetapowych działań w zespole. Zadania i gry mogą być dostosowane do specyfiki biznesowej (finanse, przemysł, usługi) oraz charakteru pracy grupy szkolonych menedżerów.