Cele szkolenia:

Rozwinięcie kompetencji przywódczych, ze szczególnym uwzględnieniem kompetencji komunikacyjnych i społecznych, w tym umiejętności delegowania zadań i uprawnień oraz umiejętności efektywnego motywowania pracowników.

Adresaci szkolenia:

Kurs jest przeznaczony dla kadry zarządzającej różnych szczebli, poprzez przekazanie wiedzy o efektywnym zarządzaniu podległym personelem w sposób umożliwiający najlepsze wykorzystanie potencjału osobowego i organizacyjnego w czasie wykonywania zadań.

Korzyści dla uczestnika:

Rozwinięcie umiejętności stosowania zasad nowoczesnego przywództwa i wykorzystania ich w codziennej pracy menedżera, podniesienie skuteczności zarządzania i przez to efektywności wykonywania powierzonych zadań.

Korzyści dla firmy:

Zwiększenie efektywności działań firmy dzięki rozwojowi potencjału kompetencyjnego kadry zarządzającej oraz wykorzystaniu nabytych umiejętności zarządzania podległymi pracownikami w celu uzyskania optymalnego wykorzystania czasu pracy i potencjału ludzkiego do realizacji powierzonych zadań.

Poruszane zagadnienia w czasie kursu/szkolenia:

  • Rola lidera w organizacji
  • Zadania menedżerów
  • Czynniki wpływające na nieformalną pozycję menedżera w zespole
  • Delegowanie zadań i uprawnień
  • Umiejętne planowanie
  • Sztuka motywowania
  • Coaching i rozmowy okresowe
  • Zasady budowania i pracy w zespole
  • Zarządzanie konfliktem

Metody szkolenia:

Szkolenie ma formę zajęć praktycznych, wykorzystuje metodologię ćwiczeń, gier sytuacyjnych oraz zadań indywidualnych i zespołowych, uzupełnionych intensywną dyskusją moderowaną. Zadania realizowane są indywidualnie, w parach oraz większych zespołach. Zadania ukierunkowane są na rozwój odpowiednich kompetencji, jak planowanie i realizacja zadań, komunikacja, współpraca zespołowa, umiejętności motywowania i delegowania uprawnień. W szkoleniu wykorzystuje się szczególnie gry indywidualne typu koszyk zadaniowy, nastawione na doskonalenie umiejętności planowania i priorytetyzacji zadań, także gry w większych zespołach opracowane w celu opanowania planowania wieloetapowych działań w zespole, weryfikowanego przez faktyczną pracę zespołową na zadany temat. Zadania i gry mogą być dostosowane do specyfiki biznesowej (finanse, przemysł, usługi) oraz charakteru pracy grupy szkolonych menedżerów.