Cele szkolenia:

Opanowanie i rozszerzenie umiejętności racjonalnego wykorzystania czasu pracy poprzez właściwe zaplanowanie kolejności wykonywania zadań oraz wypracowanie efektywnego sposobu ich terminowego wykonywania.

Adresaci szkolenia:

Kurs jest przeznaczony dla wszystkich pracowników organizacji.

Kurs może być dedykowany (dostosowany do potrzeb) kadry zarządzającej różnych szczebli, poprzez przekazanie wiedzy o efektywnym zarządzaniu podległym personelem w sposób umożliwiający najlepsze wykorzystanie potencjału osobowego i organizacyjnego w czasie wykonywania zadań.

Korzyści dla uczestnika:

Rozwinięcie umiejętnościstosowania zasad skutecznego planowania i wykonywania powierzonych zadań.Rozwój odpowiednich kompetencjiumożliwiający polepszenie skuteczności realizowania zadań na danym stanowisku.

Korzyści dla firmy:

Zwiększenie efektywności działań firmy dzięki wykorzystaniu nabytych umiejętności zarządzania sobą i podległymi pracownikami w celu uzyskania optymalnego wykorzystania czasu pracy do realizacji powierzonych zadań.

Poruszane zagadnienia w czasie kursu/szkolenia:

  • Czym jest zarządzanie czasem?
  • Korzyści wynikające z lepszego zarządzania czasem
  • Świadome planowanie i optymalizacja wykorzystania czasu
  • Techniki wykorzystywane w zarządzaniu czasem
  • Cykl doskonalenia zarządzania czasem (opcja dla menedżerów)
  • Zasady delegowania zadań
  • Ograniczenia obiektywne i subiektywne
  • Krzywa sprawności

Metody szkolenia:

Szkolenie ma formę zajęć praktycznych, wykorzystuje metodologię dyskusji moderowanej, w którą wplecione są zadania i gry sytuacyjne, oddające realia pracy. Zadania realizowane są indywidualnie, w parach oraz większych zespołach. Zadania ukierunkowane są na rozwój odpowiednich kompetencji, jak planowanie, komunikacja, współpraca zespołowa. W szkoleniu wykorzystuje się szczególnie gry indywidualne typu koszyk zadaniowy, nastawione na doskonalenie umiejętności planowania i priorytezowania zadań, także gry w większych zespołach opracowane w celu planowania wieloetapowych działań w zespole, weryfikowanego przez faktyczną pracę zespołową na zadany temat. Dostosowane sądo charakteru pracy grupy szkolonych pracowników.